Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

2- Sunuş


SUNUŞ

İnsan var olduğu günden bu yana, inanma ihtiyacı içerisinde olmuştur. İlkel yaşama döneminden başlamak üzere, günümüze kadar geçen süreç içerisinde, inançlarının gereğini yerine getiren insanoğlu kimi zaman geleneksel kurallara, kimi zaman da yazılı kurallara bağlı kalarak ibadetini yapmıştır.

Anadolu’da yazıya geçirilmemiş, halk arasında bir ibadet vecdi ile yerine getirilen uygulamaların büyük bir kısmı halk inançları adı altında toplanırken, bir kısmı da İslâm inancının temel prensipleri çerçevesinde olmak kaydı ile, farklı yorum ve anlayışlar şeklinde ortaya çıkmıştır.

İslâm tasavvufunun Türkler arasında gelişmesi ve yaygınlık kazanması, Ahmet Yesevi ve onun öğrencileri aracılığı ile gerçekleşmiştir. Anadolu’ya gelen Alperenler, buraların yurt tutulmasında önemli hizmetler görmüşler, aynı zamanda kendilerine özgü geliştirdikleri İslâm anlayışını da yaymışlardır.

Her inancın kendine özgü bir kuralı vardır. Bu kurallar çeşitli adlarla anılmıştır.  Alevi ve Bektaşi geleneğinde ise, bu kuralların adı daha çok “erkân” olarak ifadelendirilmiştir. “Erkânname”lere bu çevrelerde geçmişte büyük bir itina ile uyulmuş, değişik bölgelerde hemen hemen aynı kurallar geçerliliğini sürdürmüştür. Latin harflerine geçiş süresi ile birlikte Erkânnameler bir müddet daha etkinliğini korumuş, zaman içerisinde eski yazı bilen ve bu erkânları uygulayanların sayısının azalması ile birlikte, erkânnameler usta çırak usulü ile uygulanmaya çalışılmıştır. Bu durum zaman içerisinde erkânların farklı uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi yeni bir projenin hayata geçirilmesinde öncülük yapmaktadır. Özellikle ülkemizin değişik yörelerinde uygulanan erkânların derlenerek kayda geçirilmesini sağlamaktadır. Konu ile ilgili yapılan yöresel uygulama ve araştırmalardan biri de, Çubuk yöresinde uygulanan erkânlardır. 

Araştırma merkezimiz, Anadolu Coğrafyası içerisinde yer alan sözlü kültür unsurlarımızın derlenmesi, bunların yazılı belgeler hâline getirilerek kamuoyuna sunulması için yoğun bir çalışma içerisine girmiş, bu çalışmanın ilk örneği olarak da araştırmacı Alper Çağlayan’ın “Çubuk Yöresinde Erkân” adlı eserini yayınlamayı uygun görmüştür.

Bu eser, bir yörenin erkân uygulamaları erkânın dayanakları ele alınarak, bu türde yapılacak yöresel çalışmalara da öncülük etmiş olmaktadır. Eserin bilimsel niteliği ile birlikte, derleme özelliği bakımından da araştırmacılara önemli ipuçları vermektedir.

Konunun önemi, ele alınış biçimi ve ileri sürülen görüşler hiçbir zaman geneli yansıtma iddiasında değildir. Bu açıdan eseri inceleyecek kimselerin, bunun tamamen yöresel bir araştırma ve derleme sonucu olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


Türk Kültürü ve
Hacı Bektaş Veli
Araştırma Merkezi

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...