Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

31- Sakka Suyu Hizmeti3.16. Sakka Suyu Hizmeti:

 

DAYANAĞI:

Şûrâ 23; İnsan 15, 16, 17, 18; Ahzab 56, 57. (Ek:29).

 

TARİHÇESİ:

Kırklar Ceminde bu erkân’ın sâhibinin İmâm Hüseyin olduğu kabûl edilir. Hz. Peygamber ve Hz. Ali zamanında da hizmeti, Hz. Kamber veya İmâm Hüseyin’in icrâ ettiği söylenmektedir.

 

AMAÇ VE ANLAMI:

Hizmetin sâhibi olan İmâm Hüseyin, herkese su verdiği halde, kendisi 72 yakını ile birlikte Kerbelâ’da susuz şehîd edilmiştir (64 kişi Kerbelâ’da, 9 kişi Kûfe’de). Bu nedenle cemde Sakka Suyu’nun özel bir anlamı ve önemi vardır.

 

Amacı, Hz. Hüseyin’in susuz şehâdetini hissetmek ve gözyaşı ile yas tutmak; Yezîd ve yandaşlarına lânet etmektir. 

Anlamı ise, gözyaşı ve serpilen Sakka Suyu ile tüm günâh ve kirlerden arınmadır. Akıtılan yaşın, gönül kirini arıttığı; canların üstüne düşen Sakka Suyu damlalarının ise günâhları, dert ve tasaları yıkayıp götürdüğü, temizlediği varsayılır. Her damla, hastalara şîfâ, dertlere devâ ve merhem olarak nitelenir.

 

İCRÂSI:

İnsan Sûresi 15-18. âyetler ve Ahzab Sûresi 56.âyet okunur:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

“Ve yütâfü aleyhim biâniyetin min fıddatin ve ekvâbin kânet kavârîrâ. / Kâvarîrâ min fıddatin kadderûhâ takdîrâ. / Ve yüskavne fîhâ ke’sen kâne mizâcühâ zencebîlâ. / Aynen fiyhâ tüsemmâ selsebîlâ.”

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“İnnallâhe ve melâiketehü yüsallûne ale’n-nebiy, yâ eyyühe’l-lezîne âmenü sallû aleyhi ve sellimü teslîmâ.”( 70)

Sakka, Sakka Suyu Tası’nı alarak Meydanda dâra durur ve “Destûr-i Şâh, gerçeğe Hû!” diyerek “Sakka Suyu Tercümânı”nı okur:

 

“Allah Allah!

 

Nurdan kadeh elinde,

 

Sâkîdir Kevser Gölünde.

 

Şâh Hasan-Hüseyin kavlinde,

 

Ey şems-i dîn, gam yeme.

 

Şükürler olsun bu deme.

 

Salavatı dilden koyma.

 

Ver Muhammed Mustafa 

 

Ve Ehl-i Beyt’ine salavât.”

(Canlar, salavat getirir.)

Sakka, Ahzab 57. âyeti ve Türkçesini okur:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

“İnne’l-lezîne yü’zûnallahe ve resûlehü le’anehümullahü fîd-dünyâ ve’l-âhireti ve e’addelehüm azâben mühınâ.”

 

Meâlen: “Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve âhirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azâb hazırlamıştır.”

Bağlı olarak da Sakka Suyu Nefeslerinden ilkini okur:

 

“Sadhezâren lânet olsun ey münâfık cânına

 

Hak buyurdu, bende derim bunu senin şânına.

 

 

 

Ümmetiyim dersin, salavat verirsin Peygamber’e

 

Ali’ye şeksin, ne amel ahdine, peymânına.

 

 

 

Ali Hazret-inden kesmedin adâveti Mervân gibi

 

Kimden umarsın şefâati, yuh cürmüne, isyânına.

 

 

 

Elli kere Hacca varsan, olmaz tavâfın kabûl

 

Arafat’ta kurban kessen, kelb düşer kurbanına.

 

 

Ey ezâzil “Ahsen-i Takvîm’i” inkâr eyledin(71)

 

Yuh senin fâsık olmuş katresiz îmânına.

 

 

 

“Lâhmike lâhmî” hadîsine inanıp îmân getirmedin

 

Tâ ol zamandan kanın karışmadı kanıma.

 

 

 

Tövbe kıl Kul Himmet’im, ol Şâh’ı sevenlerden ol

 

Ol Şâh keremler kânıdır, kalmaya noksânımıza.

 

 

 

Gözüm yaşın sebîl ettim Kerbelâ’da susuz can verenler aşkına,

 

Hû derim, Sakka ya Hüseyin Hû.”

 

Sakka, elindeki tasta bulunan Sakka Suyu’ndan, Pîr’den başlamak üzere halkadaki canlara birer yudum içirir. Bu sırada, biliyorsa, Kerbelâ ile ilgili mersiye okur.

En son olarak Pîr, önünde diz çöken Sakka’ya da içirir.

Sakka, tekrar dâra durarak “Allah Allah!..” dedikten sonra ikinci “Sakka Suyu Nefesini okur:

 

 

“Din Muhammed dînidir, sallû alâ nâzik cemâlin

 

Kevser Suyun veren Şâhım Ali’dir, Şâhsuvâr.

 

 

 

Hem Sâkî’dir, hem bâkîdir, kâinatın aynıdır

 

Kimseler bilmez bu sırrı, Hak bilir perverdigâr.

 

 

 

Arş yarıla, çıka gele Düldül ile bile ol yâr

 

Ey havariç yola gel yola, eyleme Şâh’ı inkâr.

 

 

 

Dediler ki, dü cihânın nûru kimdir, kim ola

 

Şâh Hasan-ı ve’l-Hüseyn-i âl-i abâ girdigâr.

 

 

 

Hışm-ı âfattan saklasın Hâlik seni, yek dânesin

 

Ol cevâhir harmanından sen kalıksın yâdigâr.

 

 

 

Cömertsin, cömertlik eyle, ey Emîrü’l-Mü’minîn

 

Cömertliğin şânı budur dedi: Kamber sofra ser.

 

 

 

Ey Hatâyî’m kande varsan, sen bu vasfı söyle gel:

 

Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr.”

 

Bağlı olarak Sakka, şu duâyı okur:

“Her kazâyı, belâyı def edersin Perverdigâr. Şâh-ı Merdân, Sırr-ı Yezdân, merd-i Meydan, pîşivâsın yâ Ali, senden medet! “Nasrun mina’llahi ve fethun karîb ve beşşeri’l-mü’mînîn”(72) Yâ Allah, yâ Muhammed, yâ Ali! Allah’ı bir bilelim, verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehl-i Beyt’ine salavat! der. Pîr’e doğru birkaç adım atar. “Hû Sakka yâ Hüseyn!” deyip, iki eliyle tuttuğu tası, sol avuç içine alarak sağ eliyle tastan aldığı suyu tohum eker gibi Pîr’den itibaren canların üzerine avuç avuç serperken, bir yandan da “Hâsıl oldu Şâh Hüseyn’in gözlerinin yaşından/ Zerresi değene mağfiret kıl yâ İlâhi Cehennem ateşinden” diye tekrar tekrar tesbîh ederken, tüm canlar da “Allah Allah” derler.

Sakka, Meydanın ortasına gelerek suyun kalanını, bir miktar havaya, bir miktar da yere doğru fiskelerken “Gökten hayırlı rahmet, yerden feyz-i bereket  ver Allah... Erenler mürüvvet!..” der ve Meydanda dâra durur.

Pîr, hizmet duâsını okur. Sakka, Meydandan çekilir.

Zâkirler üç düvazimâm okurlar (Ek: 12). Pîr, hizmet duâsını okur.

Carı çalınır. Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.

 


(70)     İnsan 15: Çevrelerinde gümüşten ve billurdan kaplar dolaştırılır. Kupalardır onlar.

         16: Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

         17: Orada kendilerine, karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir.

         18: Bir pınar ki, orada, selsebîl diye anılır. (Öztürk: 1998, 542)

         Ahzab 56: Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e salât ederler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona salât edip içtenlikle selam verin. (Öztürk: 1998, 387)

(71)    Ahsen-i Takvim: Tin Sûresi, 4. âyet: “Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.” (Öztürk: 1998, 565)

(72)    Saff 13. âyetten alıntıdır: “...Allah’tan bir yardım, çok yakın bir fetih...” (Öztürk: 1998, 511)

 

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...