Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanı

Cem erkanı... 
1-Mürşid
2-Pir
3-Rehber
4-Pir posta davet edilirr→Pir post duası verir  
5-Dede aydınlatıcı konuşmasını yapar (genel bir bilgilendirme)

6-Dargın küskün Sorulur  ( Rızalık ister)

7-Ber cemalı muhammede Salavat ve selamlama

8-12 Hizmet çağrılır→Dua →Tecellah-Temenna yapılır

9-Süpürgeci Hizmeti →post serilir

10-Delil Hizmeti →Duaz-ı Imam

11-Kurban Hizmeti →Duaz-ı Imam

12-Süpürgeci Hizmeti →Semah gurubu

13-Tezakar Hizmeti – Duası ile

14-Edep Erkan mümüne nişan →Cem mühürlenir

15-Ikrar tazelemek →Tövbe – Nadi Ali – Bağışlama SECDE

16-Tevhit okunur – SECDE  (2 veya 3)

17-Miraçlama okunur – SECDE

18-Sakka Hizmeti →Dede suyu dualar →Mersiye SECDE

19-Delil sır edilir →Süpürge →Post kaldırılır

20-Cemin Mühürü acılır → Dar çeken didar göre erenler safasına vara

21-Lokma gelir dualanır ve dağıtılır

22-Lokmadan dolayı Rızalık sorulur →Şah lokması verilir

23-Bütün hizmet sahiplerine dua verilir

24-Gidene durana Duası verilir

Allah hizmetinizi kabul etsin Hü....   

CEM   ERKANI
Pir,  post duasını okur..
Bismi Şah allah allah
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız divanlarınız kabul ola.
Muradlarınız hasıl ola, dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya allah, ya allah, ya allah
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali
Inayet eyleyin ya on iki Imamlar
Yol gösterin ya ondört Masum-u paklar
Yardım edin ya onyedi kemer bestler
Ceminize alın ya kırklar.
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun
ya Pirim Hünkar Hacı Bektaşı Veli.
Ya rabbim senin yüzü suyu hürmetine dualarımızı dergahı izzetinden kabul eyle. Duası bizden kabulu allahtan ola.
Gerçeğe hü.

Dede(Pir) Posta niyaz olur ve yerine aturur.  Cemaatın rahat oturması için izin verir.

Cem ibadeti hakkında ve güncel konular hakkında aydınlatıcı bilgiler verir.
Bilgilendirmeden sonra cem hizmetine başlıyaçağını söyler ve cemaattan rızalık ister.

Canlar yolumuz rızalık yoludur
Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde hakka teslim edeceğiz.
Özünüzdeki hak ile dar didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
üzerinde kul hakkı olan varsa,
bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa
lütfen hak meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa allah eyvallah deyin.
Canlar birbirinizden razımısınız?
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz?
Ediyorsanız Edap erkan mümine nişan.

Canlar düzgün oturmalı, konuşmamalı ve barışık olduklarına dair birbirleri ile niyaz olmaları gerekir.

Pir… 
Bercemali Muhammed, berkemali imam Hasan, imam Hüseyin, imam Aliyi Pir bilip verelim Muhammede Mustafa selavat.

Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.

Salavat ve selamlama:
salatu ve selammi aleyke ya Resulullah
salatu ve selammi aleyke ya Aliyül veliyullah
salatu ve selammi Hatiçe-yi Kübra, Fatma-i Zehra,
salatu ve selammi Hasan –i müçteba,
salatu ve selammi hüseyin-i deşta
Kerbela,
salatu ve selammi Zeynel Abidin.
salatu ve selammi Muhammed Bakır-i Beka,
salatu ve selammi Cafer-i sıtkı sefa,
salatu ve selammi Musa-i Kazım-i cismi pak,
salatu ve selammi Ali Rıza Şahı Horasan-i,
salatu ve selammi Muhammed Taki,
salatu ve selammi Şah Aliyyel Naki,
salatu ve selammi Hasan Askeri Gazi,
salatu ve selammi
Mehdi sahibi zaman, la havle le kevvet,
illah billah hü Aliyyel azim.

Zakir....
On iki hizmetleri çağırır.

Haktan bize name geldi
Pirim sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
Rehber sana haber olsun……

Zakirin daveti ile on iki hizmet sahipleri meydana gelirler ve darda dururlar.
Pir dua verir

Pir…..   
Bismi Şah allah allah
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola.
Hazır garip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Allah cümlemizi Ehlibeyte nail eyleye.
Hizmetleriniz kabul ola, muradınız hasıl ola.
Hizmet sahiplerinin Hüsnü hizmetleri üzerinize hazır ve nazır ola.
Hak-Muhammed-Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On iki imamlar yardımcınız ola
Gerçekler demine, Evliyalar keremine, gönüller birliğine
Hü diyelim hü.
 

Tecelah ve temennah duası:

On iki hizmet sahipleri secde yapıp niyaz olurlar ve yerlerine geçerler.

Post getirilir (duayı dede veya Hizmetçi)
Bismi Şah allah allah
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Evliya demine
Uğur açıklığına, dest post allah eyvallah pirim.

Pir...
Bismi Şah allah allah
Erenler postu geldi, hizmetler yeri aldı
Mümin müslim ikrar verdi,
ikrarlarınızda daim olasınız, hak didarı göresiniz.
Post sahiplerinin himmet ve hidayetleri
üzerinizde hazır ve nazır ola.
Gerçeğe hü.

Çerağcı-Delilci...   
Elindeki oniki Imamları temsilen mumlarlan meydana gelir.

Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan
Zuhuri iman, Himmeti piran
Pire Horasan, küşad-i meydan
Kuvveti Abdalan, kanuni evliyan
Verelim Muhammed Mustafaya ve Ehli Beytine  selavat.

Dua ile üç mum yakılır.....
Lafetta illah Ali, la seyfe illah Zülfikar
Ve bi nuru azemetike ya allah, ya allah, ya allah
Ve bi nuru nübüvvetine ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed,
Ve bi nuru velayetie ya Ali, ya Ali, ya Ali,

Allah allah
Eyledim dergahı hakka niyaz
Kıldım erenler huzurunda namaz
Ta idem şahin çerağın ruşana
Hem erenler dergahı bulsun ziya 
Çün çerağı uyardık hüdanın aşkına   
Seyyid-ül Kevneyin Muhammed Mustafanın aşkına
Saki-ül kevser, Aliyül Murtazanın aşkına
Hem Hatice, Fatima, Hayrül nisanın aşkına
Şah Hasan hülki Rıza , Şah Hüseyni kerbela
Ol imam ül etkiya, Ali Zeynel Abanın aşkına 
Imam Muhammed Bakır-i oldur nesli pak-i Murtaza
Imam Cafer-i Sadık ol rehnümanın aşkına
Musa-i Kazım, imam-i ser Frazi hak
Imam-i Ali Musa Rıza ol Asfiyenin aşkına
Şah Taki ve ba Naki hem Hasan-ül Askeri
Ol Muhammed Mehti sahibi livanın aşkına
Pirimiz Hünkarımız ol Hacı Bektaş Veli
Haşre dek yanan ve yakılan cümle Aikanın aşkına

Çerağcı hizmetini bitirdikten sonra yerine geçer....

Zakır....  
Hata yaptım hüda yaktı delili
Muhammed Mustafa yaktı delili
Ol Ali Abadan Haydar-ı kerrar
Aliyel Murtaza yaktı delili.........  

Dede…
Bimi Şah allah allah
Allahtan bize ulaşançerağımız sonsuza dek Klavuzumuz olsun
Çerağımız yansın yakılsın Azametin nuru aşkına
Çerağımız yansın yakılsın  Nübüvvetin nuru aşkına    
Çerağımız yansın yakılsın Velayetin nuru aşkına       
Çerağımız yansın yakılsın Ehli Beytin nuru aşkına   
Çerağımız yansın yakılsın tüm Şehitlerin nuru aşkına    
Çerağımız yansın yakılsın aşkına nuru aşkına   
Çerağımız yansın yakılsınpir Hünkar H.B.Veli aşkına
Çerağımız yansın yakılsınyolumuz, birliğimiz, Dirliğimiz ve varlığımız aşkına.

Allah allah
Vakitlerimiz hayır ola, hayırlar fettola
Şerler def ola, hizmetleriniz kabul ola
Muradlarınız hasıl ola
Gönlünüz aydın, Erenler, Evliyalar haldaşınız ola
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun nuru ve Rehberi ola
Yüce Allah yardımcısı ola
Gerçeğe Hüü.

Zakir....
Kudret kandilinde parlayıp duran
Muhammed Alinin nurudurbillah
Zuhur edip küffarın askerin kıran
Elinde Zülfikar Alidir billah......

Kurbancı....       

Pir.....
Allah allah
Bismillahirrahmanirrahim
Kurbanı halil, ferman-i Celil, tıĝı Cebrail itaat-ı Ismail.
Tekbir allahu ekber.. Tekbir allahu ekber.. Tekbir allahu ekber..
La illaha illallah-Veli ullah-u ekber ve lillahil hamd
Gerçeğe Hüü...

Kurban Duası:

Pir…
Bismişah allah allah
Kurnanınız kabul ola, dergahı illahide yazılmış ola Yüzünüz ak ola,
Kurban sahipleri kurbanlarından şefaat bula
Hak erenleri utandırtmaya, cehennem narına yardırmıya
3ler, 5ler,7ler, 12ler, 14ler, 17kemerbestlerin, 40ların
Hızır gayb zahir, batın erenlerinin hayır himmetleri
Dua ve şefaatları üzerinizden hazır ve nazır ola
Ehli beytin ve 12 imamların darında, didarında, erkanında, divanında ayırmıya
Lokmanız dunyada durak ola ahirette burak ola
Nur nebi kerimi ali, pirimiz H. H. b. veli katarından ayırmıya
Gerceĝe Hüüü..

Zakir Duaz-ı Imama

Spürgeci (üç kere )

Semah Grubu

Ibriktar-Tezakar....
Bir kadın canımızın elinde havlu, erkek canımızın elinde leğeni ve suyu
Meydana gelirler.

Maneyi marifet, sırrı hakikat
Geldi hizmet Muhammed suküt et ey Cemaat.

Ibriktar : Üç kere Allah-Muhammed ya Ali diyerek legene su damlatır.
Önce Kendi ellerine su dökerler. Sonra pirden başlıyarak
Hizmette görev alanların ellerine üç kere Allah-Muhammed ya Ali diyerek su döker. Hizmeti bittikten sonra dara durur....Hizmet bittinkten sonra duasını okur.

Hizmetçi...
Bismi Şah allah allah 
Ben gülağımın Kamberıyim, etmezem adülerden hayıf,
pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.
Bercemali Muhammed, berkemali imam Hasan,
Imam Hüseyin.
Imam Aliyi pir bilip verelim Muhammed Mustafaya Selavat.

Pir...
Bismi şah allah allah
Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola
Eleriniz gönlünüz incinmiye
12 Imamların darında hizmetiniz kabul ola
Gerceĝe Hüü..

Edep erkan Mümüne nişan  diyerek herkes birbirlei ile niyzlaşir

Cem Mühürleme

Hutbe:
Tövbe günahımıza estağfurullah:

Hatalar eyledim noksandır işim
Tövbe günahımıza estağfurullah
Muhammed Ali’ye bağlıdır başım
Tövbe günahımıza estağfurullah
Hasan’la Hüseyin belki nur ise
Zeynel Abidin bir gizlice sır ise
Özümüzde benlik kibir var ise
Tövbe günahımıza estağfurullah
Musa-ı Kâzım’ a vardır niyazım
İmam-ı Rıza’ ya bağlıdır özüm
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim
Tövbe günahımıza estağfurullah
Taki ile Naki benzer bir aya
Ali emeğimizi salmaya zaya
Tuttuğumuz yalan huya bed huya
Tövbe günahımıza estağfurullah
Hasan’ül Askeri gülleri bite
Mehdi gönlümüzün gamını ata
Ettiğimiz yalan, koğu gaybete
Tövbe günahımıza estağfurullah
Hatayi’yim eydir Bağdat Basra
Böyle zamana kaldık böyle asıra
Sen kerem kanisin kalma kusura
Tövbe günahımıza estağfurullah
Cemaat secdeden doğrulur.

Nad-ı Ali Duası :
Bismi Şah...Nad-ı Ali’yel masharül acayibi tecihudu avneleke finnevagul lillallah haceten külli hammim ve gammim seenceliğ ve binuru azametike...
Ya Allah... Ya Allah...Ya Allah! Ve bi nuru Nübüvvetike Ya Muhammet...Ya Muhammet..Ya Muhammet! ve bi sırrı velayetike Ya Ali...Ya Ali...Ya Ali  La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Her Kazayı, her belayı def eyler Perverdigar....Yezid’in boynundan gitmesin tığ ile teber...

 Dede.... 
Hata ettim hüda için bağışla
Muhammed Mustafa için bağışla
Safiye nesli Cüneydi Haydar oğlu
Aliyül Murtaza için bağışla
 

Şah imam Hasan meydanına girdim
Şah imam Hüseyin için bağışla
Imam Zeynel Aba Bakırı için bağışla
Musa-i Kazım Rıza için bağışla 

Imam Taki hem Şah Aliyül Naki
Hasan Askeri Neva için bağışla
Imam Mehtinin eşiğinde kul olan
Ol eşiğin vela için bağışla

Secde Duası
Dede....   
Bismi Şah allah allah
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola
Şerler def ola, müminler şad ola
Hak-Muhammed-Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola
Oniki imamlar, ondört Masum-u paklar, onyedi Kemerbestlerin
Katarından, didarından ayırmaya 
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve
Ricali gayp erenlerin kutbül aktab efendilerimizin
Hayır himmetlerine üzerimizde hazır ve nazır ola
Yüce allah dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye
Bizleri dermansız dertlerden görünür, görünmez
Kazalardan bekleye saklaya
Geçmişlerimize rahmet eyliye
Yüce allah varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyliye.
Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle
Duası bizden kabulu allahtan ola
Gerçeğe hüü.

Cemaat secdeden kalkar

Zakir… Tevhid   
Allah medet ya Muhammed ya Ali
Bizi dergahında mahrum eyleme
Pirim hünkar Hacı Bektaşı Veli
Bizi dergahında mahrum eyleme…..

Zakir.... Tevhid
Medet ey allahım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş Muhammed-Ali
Gel dertlere derman eyle……

Cemaat secdeye gelir

Dede....Secde Duası 
Hayırlar tümden feth olsun, günahlar hepten def olsun
Yarabi bağışla biz, bezmi elest ikrarına bağışla
Küntü Kenzine bağışla bizi, ulu Divan hakkı için bağışla
Nimetin, vahdetin için bağışla, kudretinle, rahmetinle bağışla
Kemaline, cemaline bağışla, Resul nebi hakkı için bağışla

Ahmet Muhtar için bağışla, Aliyül Murtaza için bağışla
Ehli Beyt nesli için bağışla, üçler, beşler, yedilerhakkı için bağışla
Onikiler, kırklar hakkı için bağışla, onyedi kemerbestler hakkı için bağışla
Ondört Masum-u pak hürmetine bağışla

Hüseyni kerbela acısına bağışla, katarın, didarın için bağışla
Mürşid, Pir, Rehber hakkı için bağışla, Hızır aşkına bağışla
Aşk için, muhabbet için bağışla
Hikmet için, hizmet için bağışla, dua, şükür, kerem aşkına bağışla
Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla
kıranı hakkı derman için bağışla

Bercemali Muhammed Mustafa için bağışla
Berkemali imam Hasan-imam Hüseyin için bağışla
Şahı merdan hakkı için bağışla, gerçekler demi için bağışla
Duası bizden kabülü allahtan ola
Gerçeğe Hüü.

Miraçlama:

Sakka:
Saka suyu gelir.

Dede....  
Bismillahirrahmanirrahim
ve cealna minel maiküllü şeyin hayy
Allah ümmec alhü şifa ün minküllü dai
Selamullah ala imam Hüseyin

Evladı imam Hüseyin
Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin
Derdimize senden derman eyle ya Hüseyin
Gayrıya muhtaç eyleme, sevenlere el aman,
Sen medet kıl bizlere her vakit ya Hüseyin
Yüzbin kere lahnet olsun o güruhu delale
Ahdı bozup şehit kıldılar onlar seni ya Hüseyin

Ismi pakı aşkı için zikredeni koyma zülmete,
Hergiz ber Murat et dide-i giryan ile ağlayanı ya Hüseyin
Iznin ile su tapşırdım aşkına vermek için
Aşkın içenlere kıl Ab-ı hayat ya Hüseyin
Bercemali Muhammed, ber Kemali imam Hasan, imam Hüseyin
Imam Aliyi pir bilip verelim Muhammed Mustafaya ve
Ehli Beytine Salavat

Derem derem bir su ver  
Kerbelada mervanlar elinde şehit olan
Imamlar aşkına, saki imam Hüseyin,
cennet mekanın imam Hüseyin

Şah Muhammed Âh Alidir Şahımız
Şah Hüseyne kuban olsun canımız
Erenler dergahı bizim dergahımız
Cennet mekanın imam Hüseyin

Şah hatayım yana yana yürek döndü bir yana
Lahnet okuyalım yezid oğlu bir Mervana
Bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanadana
Kerbelada mervanlar elinde şehit olan imam Hüseyin

Saka suyu cemaata dağıtılır. Suyu dağıtanlara verilen Dua.
Bismi Şah allah allah
Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene
Hz.imam Aliye, imam Hasana
Hz. Imam Hüseyin Veliye
Gittiği yerde dert görmeye, erenler kerem eyliye
Şeyen lillah allah eyvallah
Gerçeğe Hüü…

Zakir….
Bu gün matem günün  geldi
Ah Hüseynim vah Hüseynim
Senin derdin bağrımı deldi
Ah Hüseynim vah Hüseynim

Şehit düşmüş Şahı Merdan
Şah Hüseynim vah Hüseynim  

Cemaat secdeye gelir.
Dede….Secde  
Bismi şah allah allah
Sen evelsin, sen ahirsin zahir ve batınsın
Dua edenin duasını kabul edensin
Alemlere rahmet olarak yarattığın
Muhammed Mustafanın hürmetine
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle
Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda zorda olan
Cümle insanlarımıza yardım senden olsun
Aramızda olmayıpta gönülleri ile, burda olanlarında
Niyetlerini ve dualarını kabul eyle
Duası bizden kabulü allahtan ola
Gerçeğe Hüü....

 
Cemaat secdeden kalkar

Cemin mühürü açılır ve dar çeken didar göre der
Delil sır edilir

Delil Duası

Post kaldırılır

Lokmacı Duası    
Allah allah
Evel allah diyelim
Kadim allah diyelim
Geldi hak lokması
Hak versin biz yiyelim
Demine hü diyelim
Allah eyvallah

Dede.....Lokma Duası.
Allah allah
Niyazınız nur ola , Şaha huzur ola
Yiyene helal yedirene delil ola
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa allahtan ola
Erenler kerem eyliye
Lokmalarınız hak dergahında kabul ola
Gerçeğe Hüü…


Lokmalar eşit olarak herkese eşit dağıtıldıktan sonra lokmacı..
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı

 Cemaat…. Biz razıyız allah razı olsun.

 Lokmacı…. Allahta sizden razı olsun.

12 hizmetcilere Dua:
Cem bitirme duası (gülbengi) dede tarafından okunarak ceme son verilir.
"Bismi Şah. Allah Allah. Oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana, eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana, Allah, Muhammet, Ali, Pirimizi Hünkar Hacı Bektaş Veli demine, devranına hü…
Ali haldaşınız, Hızır yoldaşınız ola… Gerçeğe hü.."

Böylece cem bitmiş olur  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii *******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...