Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Semah ibadeti


Semah, ibadeti.
Semah; Alevi inancının temel ibadeti olan „Cem ibadeti“nin on iki hizmetten biri de semahtır. Semah, Allah’a yaklaşmaktır; Insanın kendi maneviyetiyle baş başa olup ve maddi dünyadan uzaklaşmasıdır.  

Semah ibadeti, Duaz-ı Imam ve deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Semah ibadetinde çalınan müzik aleti, bağlamadır. Semahın kaynağı ise „Kırklar Cemi“ne dayanır. Mirac’dan sonra Kırklar Meclisi’ne uğrayan Hz.Muhammed’e Selman-i Farisi tarafından, bir engür(üzüm) tanesi verilir ve bu engürün Hz.Muhammed  tarafından paylaştırılması istenilir. 

Hz.Muhammed, bu engür tanesini Cebrail’in getirdiği tabağın içinde ezerek elde ettiği engür suyundan içen gayb erenleri(Kırklar) „ya Allah“ deyip dönmeye başlamalarıyla semah ibadetinin temeli de atılmıştır. Dikkat edilmesi gereken bir husus; Burdaki engür suyu, Allah’ın ilmini sembolize eder. Çünkü Ruhlar aleminde yiyecek ve içecek söz konusu değildir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husu ise; „Semah“ ile „sema“ ibadetlerinin birbirine karıştırılmamasıdır. Sema; mevlevilerde yapılan bir ibadettir. Müzik aleti ise ney’dir. Alevi inancındaki semah ibadeti ile bir alakası yoktur. 

Semah, ilahi aşkı ruhunda duymayı, o aşk ile Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birisini anarak ayakta dönmeye denir. Okunan deyiş, duaz-ı Imamlar’ın eşliğinde kadın-erkek ayrımı yapmadan, ellerini göğe doğru uzatarak din, dil, ırk ayrımı yapmamak şartıyla Hakk’ın bir olduğunu tekrar ve tekrar zikretmektir. Allah adı her insanın ruhsal mertebesine göre değişik tecelliler getirir. En büyük tecelli Allah’ın benliğimizin içinde tam bir yönelişle anmaktır. Kollar yana doğru açıp, sağ el göğü, sol el yeri gösterdiğinde ise, bir türlü önüne geçilemiyen, nefsin, bencilliğin, menfaatin, zulümlerin, açlıkların, ikiyüzlüklerin kısaca yaşama dair kötülüklerin anlamsızlığını görüp “Hakk’tan alır Halka veririz” inancını anlamaktır semah. 

Aşk meydanına(Hakk Meydanına) girerken, güvercin misali dostluğun harman olduğu bu kainat ışığının vurduğu alanda aşkla, şevkle, vecd ile kadın-erkek ayrımı yapmadan ve tüm beşeri ağırlıklardan kurtularak, kötü niyetlerden arınarak, tertemiz olma halidir semah. Ehl-i Beyt masumiyetinin ve paklığının tüm azalarımıza hakim kılma halidir semah. 

Semah çeşitleri: Miraçlama (Muhammed Ali semahı) ve Kırklar semahıdır. Günümüzde çokca semah çeşitlerinin olmasının nedeni, yörelerden kaynaklanır; Her yöre kendine göre isimler verdirmiştir. 

Semah ibadeti, üç aşamadan ibarettir;
1-Konsantre, içe yönelmeye hazırlık aşaması: Müzik ritmi yavaş yavaş başlar.
2-Dünyevi alemden batıni aleme geçiş aşaması: Müzik ritmi belli bir aşamadan sora hızlanır.
3-Hakk ile bütünleşme aşaması: Müziğin çoşku aşamasında ise cezbeye, transa geçilir. Semah dönen canların sayısı, Alevilikteki kutsal sayılar; üç, beş, yedi, dokuz, on iki gibi sayılar baz alınarak tertiplenir.   

Insan çoşar, döne döne çoşar, bir ilahi aşk ateşine düşer, sonsuz bir aleme yolculuk eder, gözünün önündeki tüm perdeler aralanır ve uçar, sonunda alemlerin Rabb’iyle bütünleşir, bedende fani, Hakk’la baki olma halidir semah. 

“And olsun o saf bağlayıp dizilenlere
O saflar tuturup sıraya dizenlere
O kanaatlarını açıp toplayarak uçanlara
O haykırarak sevk edenlere
O gögüs gererek durduranlara
O zikir okuyanlara.” (Saffat suresi, ayet 1, 2, 3) 

Hacı Bektaşı Veli buyurur ki;
Haşa ki bizim semahımız oyuncak değildir, 
O bir aşk halidir, salıncak değildir. 
Her kim ki semahı Bir oyun sayar, 
Mü'min diye Cenaze namazı Kılınır değildir. 

Semah oyun değildir, çünkü kulun Miracı’dır. O Mirac, cem evlerinin dışına taşınmamalıdır. Taşınılırsa ne olur? Oyun olur. Birinci kötülük “inanmıyanlar” tarafından, ikinci kötülük ise dini ilave kurallarla boğan “Dinci Hurafe Yobazları” tarafından işlenmektedir. Her iki oyunculuğun ortak paydası, dünya nimetleri tarafından aldatılmış olmaktır. Cemlerimizde semah dönülürken “Hakk için ola, seyir için olmaya” demenin anlamı da budur. 

Hace Ahmet Yesevi, buyurur ki; “Insanda, eğer aşk ve vecd hali yok ise, semahta yoktur.” Çünkü, dinin ruhu ilahi aşktır. Aşktan yoksun gönüllerin icra ettikleri ibadet ve erkan da bir gösteriden öteye geçmiyor. 

Semah, ibadet halidir. Süslü-püslü giyecekler giyerek yapılan semah, sadece foklorik anlamı olur ki buda ibadetten dışlanmış olur. Semah benlikten arınmaktır, Hakk ile Hakk olmaktır. Kırklar Meclisi’nde ki aşk ve cebze halidir. Dolayısiyle semahın adresi, “Kırklar Meclisi” dir. 

Vardım kırklar meydanına,
Gel berü hey can dediler,
Yüz sürdüm ayaklarına,
Gir işte meydan dediler.

Kırklar bir yerde durdular,
Yerlerinden yer verdiler,
Meydana sofra serdiler,
El lokmaya sun dediler.

Gir semaha aşk ile Hakk’a,
Silinsin pak olsun ayna,
Kırk yıl bir kazanda kayna,
Daha çiğsin yan dediler.
Şah Ismail Hatayi 

Bir kuşun kanadında, güneşin etrafında, bulutların üstünde dönmek. Aynı dünya gibi, ay gibi, evrendeki yıldızlar gibi, kıştan yaza, geceden gündüze dönmek. Insanı merkez, elini ayna yapmak ve aynada özünü seyretmek. Insanı sevmek, paylaşmak, inanmak ve arınmak. Turna olup sonsuza bilinmeze doğru göçmek gökyüzüne ağmak, karanlıkta, aydınlık yürekte ışık ve bir deyiş, bir nefes, bir Duaz-ı Imam olup dönmek ve birlik olmak, birliğe, kardeşliğe, insan sevgisine ağmak ve kendi gerçeğini kavrayıp dönmektir. 

Pir Hünkar Bektaş-ı Veli: „Semah, ariflerin aleti, muhiplerin ibadeti, taliplerin maksududur. Bizim semahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır. Bir kimse ki semahı oyuncak sayar o cahildir“ der. 

Semah Gülbengi(duası)
Bismişah, Allah Allah!
Semahlar saf, günahlar af ola.
Semahlarınız, kırklar semahı ola.
Hizmet gören canların hizmetleri kabul, muratları hasıl ola.
Dil bizden, nefes Pir Hünkar’dan ola. Gerçeğin demine Huu.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...