Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bel bağlamak (ikrar vermek, tığbent bağlamak)


Bel bağlamak (ikrar vermek, tığbent bağlamak)
Ve dahi bundan sonar bilmek gerektir ki “Bel bağlamak“ yedi ögüt tür. Her ögüt de bir fayda vardır:

1-Cimriliğini bağlarlar, çömertliğini açarlar.
2-Hırsını bağlarlar, zühdünü açarlar.
3-Cahilliğini bağlarlar, korkusunu açarlar.
4-Şehvetini bağlarlar, lezzetini açarlar.
5-Tokluğunu bağlarlar, açlığını açarlar.
6-Haramını bağlarlar, helalini açarlar.
7-Şeytanını bağlarlar, Rahman-ı açarlar.

Onun belini öyle Allah için bağlıyalar ki, ismi marifet ona sabit olsun.imamı Ali bin Ebu Talip (Tanrı yüzünü nurlandırsın) buyurur: „Miyanbeste(belinin)“ nin bağlamasında kaç nesne açılır ve kaç nesne bağlanır. Ehl-i Tarik olan kimseye bunları bilmek lazım, mühim ve vaciptir. Pes miyanbeste´nin (Belin)  bağlaması oniki nesne bağlanır, ondört nesne açılır. Şimdi, bağlanan nesneler şunlardır:

1-Gözü bağlamak gerek: kendi ayıbından gayrı kimsenin ayıbını görmeye, örtücü ola, gözü ile gördüğünü, eteği ile örte.
2-Kulağı bağlı gerek: yaramaz haberlerden, gıybet sözünü işitip dinlemeye.
3-Dili bağlı gerek: Üstadı yanında dil olmaya.
4-Eli bağlı gerek: kimseye el olmaya ve bir nesneyi koymadığı yerden
eli-uzunluk edip almaya.
5-Gönül bağlı gerek: Haktan başkasına meyl-u muhabbet etmeye.
6-Hırsı bağlı gerek: Tamahı galipolmaya.
7-Nefsi bağlı gerek: Nefsine yenilmeye, şehvet elinden biçare, aşağılık olmaya.
8-Boynu bağlı gerek: Davet olunan yere muhalefet etmeye.
9-Gazabı bağlı gerek: Kimseye dava ve kavga etmeye.
10-Beli bağlı gerekgayret kuşağı ile): Ki Hak´tan gayri kimseye ihtiyaç yüzünü göstermeye.
11-Ayağı bağlı gerek: Yaramaz yerlere varmaya.
12-Sıdkı bağlı gerek: yapıştığı yerden sıkı(muhkem) dura, itikadı sıkı ola.

Vallah-ü alem malum oluna ki, dahi bundan sonar belinin (miyanebeste´nin) bendini açan o ondört nesneyi de açıkla. Ben öğreneyim ki, talibi Hak ondan bir feyiz alalar, Tarikat içinde kamil olalar, evliya izini inleyip ve gittiği yolu gözleyip o yol ile ser-çeşme (pınarın kaynağı) bulalar.

1-Sofrası açık gerek: Hz.Ali´nin keremetidir ki bir gün, bir çok kimseler imam Ali hazretlerinin huzuruna geldiler, “Ya Ali, bize keramet göster, görelim.” Dediler. Hz.Emir el Müminin, Kanber´e buyurdu ki: “Ya kanber, sofra getir!” onlar, „Bizim karnımız toktur, senden bir keramet isteriz.“ Dediler. Hz.Ali, bu kez buyurdu ki: „Ya Kanber, Zülfiker´ı getir, bunlara bir keramet göstereyim.“ Dedi. Onlar Hz.Ali´nin heybetini görüp anladılar ki keramet, „sofra salmak“ tır. Dahi tınmadılar, her biri dağılıp gittiler. Böylece bilindi ki sofra salmakAli´nin kerametidir.

2-Kapısı açık gerek: evine gelen konuğa izzet, hürmet ve hizmet eyleye. Imam Ali´ye vasiyet etmiştir ki: ya Ali konuğunu hoş tut. Bir kişinin evine konuk gelse, kendi rızkını beraberinde getirir. Gittiği zaman da o ev sahibinin günahlarını beraberinde götürür.

3-Gönlü açık gerek: Daima güler yüzlü ola, kimseye ekşi yüz göstermiye.

4-Dili açık gerek: Daima zikr ede ve Tanrı´yı ana ve hem tatlı söz söyleye, tatlı sözlü ola, kimsenin gönlünü incitmiye.

5-Hulk-u açık gerek: Azıcık bir şey için öfkelenip, darılmaya, yumuşaklık suyunu kızgınlık ateşinin üzerine döke , sabırlı ola.

6-Lutfu açık gerek: Katına gelen insanın ihtiyacı neyse, gücü yettiği kadar yardımcı ola.

7-Kerem´i açık gerek: Cömmert, mürüvet sahibi ola, kimsenin sözünü red etmeye.

8-Seha´sı açık ogerek:Alevilik içinde olan kimseye gerektir ki, cömert ola, elinden geldiğince cimrilikten uzak dura.

9-Eli açık gerek: Şah´ı Velayet imam Ali ibadet halinde iken, yüzüğünü parmağından çıkarıp yoksula verdi ve: Hak yoluna öz canımı kurban ederim dedi. O halde, yol erkan içinde olan kişinin, Hak yolunda başından ve canından  geçmesi gerek.

10-Gözü açık gerek: her baktığı şeye hizmet nazariyle baka, Hakk´ın hikmetini ve kudretini gözetleye.

11-Kulağı açık gerek: Her işittiği sözü hak tarafından gelen nida (ses) bile ve her sözden bir hisse ala.

12-Anlı açık gerek: Yani doğru ola, yol içinde dürüst ola, döert kapı kırk makama aykırı bir iş işlemeye ki, halk içinde bu yüzden utanmaya.

13-Ayağı açık gerek: Davet olunan yerden muhalefet etmeyip gide; o daveti red etmeye.

14-Yakıyn´ı açık gerek: Erenler yoluna talip kişi, itikatı sıkı olması gerek. Bu da, gerçek erenlerin eteğine yapışmaktır. Öyleyse, şimdi: tarikatı seven Mühipler (Halifeler) ve pir´ler bu erkanı(ilkeleri) yerli yerince uygulayalar ve de Mürşid´in meşrebi ve silsilelerini (soy kütüğünü) Şahı´velayet imam Ali´ye ulaştıralar. Talip eğiten kişiye gerektir ki bu sorularda kamil yani olgun mürşit olalar. Yeri gelince cevap vereler.

Yukarda belirtilen ilkelerle cevap verilmezse, o kimsenin pirliği  ve mürebliği caiz değildir. Şimdi ,mürebbi ve pir-mürşit olan ve talip, mühip yurdunda olan kimselerin, bu suallerde hiç kusuru olmaya, çok önemlidir ve hem farzı ayndır, vaciptir. Ey talip! Yol ehlinin hali budur ki, bildin ve işittin. Bir kişi bu yol içinde olmasa, yol ehli demek olmaz. Şöyle biline ki: “dilekler kapısı oldu küşade / ki ersin muradı olan murade.” Eğer bu sözden ibret alınsa nasihat burada tamam oldu.

Bundan sonra halifelik şartını ve özelliğini ve anlamını görelim. Şimdi biline ki bu cihanda ilk halife Adem Aleyhisselamdır. Hak taala Hazretleri meleklerine bildirdi ki, adem Safiyullah yeryüzünün halifesidir. Ikinci halife Hatem´dir. Adem´den Hatem´e gelinceye değin yedibin yıl geçti, yüzyirmidört bin peygamber ve ücüzonüç mürsel geldi. Aralarında niceleri halifelik ettiler. Bunların içinden davut, Süleyman, Yusuf ve Iskender-i Zülkarneyn gibi kimseler halifelik edip, doğudan batıya hükmettiler, dünyaya geldiler ve gittiler. Ta ki ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa dünyaya geldi, cümlesinin hükmü batıl ve nasih ve ayini mensuh oldu.

Ay ve güneş ve yıldızlar, geceler ve gündüzler tüm evrende her ne var ise, ins-ü cin, uçucu ve yırtıcı kuşlar ve hayvanların hepisini sundu. Hak taala, O´na „habibim ve Resülüm“ dedi. Yirmiüç yıl din yoluna davet eyledi. Otuzüç bin sahabe cem etti. O dahi sonunda dünyada göçtü, Hz.Hakka erişti. Onun yerine her kim gelirse, halifedir. Hz.Resül´ün yerine geçen ve Vasi´si olan Hz.Ali Keremallahu veche ve de onbir evladı böylece halifedir. Ve onların nesli de halifedirler. Hangisini vekil atayıp bir ile gönderseler o da halifedir.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...