Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mücerritlik kimden kaldı?Mücerritlik kimden kaldı?
Amma ba´d mücerret ile aşina ve kazanç meşrep ve muhabbet olmak erkandır. Amma mücerret, müzevviç ile müsahip, aşina, kazanç ve meşreb ve muhabbet olmak erkan değildir. Mücerredi sohbet ve ceme ve erkana getirmek asla erkan değildir. Zira, mücerritlik dört kimseden kalmıştır. Birini: Isa peygamberden kaldı. Niçin ki, Isa peygamber mücerret olduğu için menzili sidretül müntehaya erişti. Dördüncü kat gökte kaldı. Ikinci: hacı Bektaş Veli´den kaldı. Üçüncü: Veysel Karani´den kaldı. Dördüncü: Selman´dan kaldı ki, üçyüaltmışzaltı yaşında pir iken kendi endamın öz eliyle kesmeyince Hz.Resulün haremi hassına dahil olmadı.

Amma, mücerredin imamlığı ve mürşitliği erkan değildir. Eğer bir kimse mücerret iken ol kimse, Hak taala kudretini ve enbiyanın mücizatını ve evliyanın velayetini ve meşayihin kerametini ve ulemanın hidayetini gösterip yeşil kanat ile pervaz urup göge uçarsa vurup kanadını kırasın. Ve ona itibar etmek erkan değildır. Ve dahi sıfat hesabiyle Hak taala on dört yaşında, ayın eyyamı mübarekesi yani on dördüncü gecesi gibi ve günün kaba kuşluk vaktinde bir güzel bakire kız suretinde göründü. 

Kalennebi aleyhisselam: Rabiküm fi yemiddini tersuneküm eşşemse biyevmin eyyamel batni fi vaktizzha. Yani, Hz.Resul miraca vardığı vakitte, Hak taala bu surette Muhammed´e göründü.ve Muhammed´e muhabbet gösterdi. Malüm oldu ki, muhabbet Muhammed´e bu ruret üzere erkan göstermek vaciptir. Rabbulalemmin, Allah´tır. Mürebbi, Cebrail´dir. Piri Şah Merdan Murtaza Ali´dir. Mürşidi kamil, Muhammed Mustafadır. Halife, oniki imamdır. Müsahip, Ibrahim peygamberdir. Aşina, Musa peygamberdir. Meşreb, Yusuf peygamberdir. Sufii, kadim eyyüp ve Ismail peygamberdir. Hak taalanın talipleri ve müritleri evliyalardır. Ve şakirtleri enbiyalar ve ehl´i ilimdir.

Nefis öldürmek, seytan aleyhünlaneden kaldı. Zira, Hak taala emir eyledi ki; Adem´e secde kıl dedi. Hüsnüne mağrurluk gösterdi. Secde kılmadı. Adem´e nefis öldürdü. Mürşit öldürmek Mülcemoğlu Abdurahmandan kaldı. Muaviye oğlu Yezid´ten kaldı. Gammazlık, komşuluk, yalan söylemek, gıybet etmek ve bühtan eylemek kabil katil ve Nemrud aleyhünlaneden ve Fir´avun aleyhünlaneden ve Ebu Hureyre´den ve şeytan´dan kaldı.
Hak taala laneti onların üzerine eyledi.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...