Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dört Kapı beyanındadırDört Kapı beyanındadır
Amma budur ki, Kapı dörttür. Evvel ilmi Şeriattır, ve bir dahi mana-i Tarikattır, ve bir dahi Kemali Marifettir ve serçeşme-i Hakikattır bunlar birbirinden ayandır. Amma dördünün de haysiyeti vardır. Onu dahi bilmek gerektir. Evvel kapı şeriat bilmese, şeriatı tamam olmaz. Bunun dördünün sırları cümlesi birden oldu.

Şimdi, ey sufiler ve ey dervişler ve dervişanlar ve ey ikrar, iman davası kılan canlar; bu yol içinde dahi mürebbi ve müsahip ve aşina ve meşreb deyü bunların dördünden: evvel şeriat, ikinci tarikat, üçüncü marifet ve dördüncü hakikattir.bunların haysiyeti, nusibeti olur. Ve hangisi olursa olsun, onlardan hazer etmek erkandır.

Ve bir talip vardır ki, iki tarik kullanır. Onlar Hakkı koyup şeytana tabi olup münkir olanlardır. Çünkü birliğe yetmezler ve ikrarı görmezler.öyle olan talipler Ali Abaya düşman oldular. Ve lanet halkasını boğazına taktılar. Ve sürgün oldular. Akibet Ali Abaya zarar yetiştirdiler.

Ve bir kavimde imam Cafer Sadık buyurur ki; taliplere, yolu ve erkanı kabul edip hakikate girip, dahi bir dilden konuşmak gerekir. Bunlar ile amel etmezse laneti kabul edip sürgün olmak gerektir. Zira ki, bir talip yola girmeyip ve hakikati kabul etmeyip mürebbiye ve müsahibe kail olmıyan talipler hakikate kail olmazlar.hakikat ehli canlara gerektir ki, onları hakkın halkasına koymıyalar.

Zira kim hakikatle hak oldu. Hakkı bilmiyen talipler cümlesine inanmış oldu. onların bu kere itikatleri kalmadı inkar oldular. Onlar dahi Şimiri Mervan ile beraber oldular. Ikrarı Yezide olanlar için onlar hakkı görüp inanmayanlardır.

(Neml Suresi 30-31) Türkçesi:

Mektup Süleyman´dandır, başlıyor şöyle bile
Tanrı´nın esirgeyen, bağışlayan adıyla.
Mektupta deniyor ki: Siz bana karşı sakın


Ululanmayın, bana uyun, gelin bağlanın…
diye okumak, hazar etmek ve hem lafeta Suresinde okumak gerektir.ol belalardan azad olasınız. Eğer ilmi hakikatte dahi dersen hakikat, ilmi cavidandır. Cavidan diye dört kapıya derler.hakikat olan hakikat olur. Hakikat dedikleri bu dört kapı oldu. Evvel mürebbi izniyle hakikatte hak olurlar. Hak müsahibi kim hakka müsahip olursa birbirlerine teslimi rıza olmazlarsa onlar müsahip olur mu? El cevap, olmaz. Hak katında hadis vardır.

«Hayınlık yapan kavme Tanrı´nın  laneti olsun»
diye buyurmuş. Hz.Ali Emirülmüminin buyurmuş ki: Şeriatın, tarikatın ve marifetin hakikatın ahvellerin beyan eder. Ikinci bap: Tarikat beyan eder. Üçüncü bap: marifeti beyan eder. Dördüncü bap: Sırrı hakikatı beyan eder. Eğer senden sual etseler ki, şeriat nedir? Cevap ver ki: şeriat, Muhammed Mustafa´dır. Yani, hakkı batından seçer ve şeriat ulu kapıdır.

Eğer sual etseler ki, şeriat kaçtır? Cevap ver ki: beştir. Beş nesne ile bağlanır, beş nesne ile açılır. Birinci: bağlanır ahmaklık ile, itaat ve namaz(ibadet) ile açılır. Ikinci: nefsiyle bağlanır, açılır ibadet ile. Üçüncü: Asilik ve acele ile bağlanır, açılır niyaz ile. Dördüncü: bağlanır küfür ile, açılır iman ile. Beşinci: bağlanır, şirk ile, açılır hayır ve ihsan ile.

Ikinci bap, tarikatı beyan eder: tarikat, yedi arşındır. Nebilik dahi yedi veçh üzeredir. Yedi aslı vardır. Yedi taatı vardır. Niçin ki Hz. Peygamber buyurmuş ki: tarikat yedi nesne ile bağlanır. Yedi nesne ile açılır. Birinci: bağlanır pahalık ile, açılır kerem ile. Ikinci: bağlanır cahillik ile, açılır inayet ile. Üçüncü: bağlanır habislik ile, açılır hidayet ile. Dördüncü: bağlanır dünyalık ile, açılır kanaat ile. Beşinci: bağlanır şeytanlık ile, açılır rahmanlık ile. Altıncı: bağlanır kibri haset ile, açılır akıl-nakip ile ve batın gözü ile. Yedinci: bağlanırgıybet ile, açılır kerem ile.

Eğer senden sual etseler;
mağrur kimlerdir? Cevap ver ki, tariki mustakimden azanlardır. Eğer sual etseler; Atan belini ne ile bağladı? Cevap ver ki, ata bel bağlamaz. Pir´ler bağlar. Her kişi pirinin sohbetinden şeremsar olmaya. Sözünde kıllıyet yani kıllet bulunmaya ki, tariki erkanı yerini ala. Sual etseler ki; Pirin ile senin aranda ne vardır? Cevap ver ki, Tecella, temenna ve yezide teberra vardır. Niçin ki? Hz. Imam Cafer Sadık buyurmuş ki, tecella ve temenna eylese boynundan farzı eda eder.


Ve yezide teberra edince imamların hakkın eda etmiş olur.
Sual etseler ki; pirin
sana ne dedi? Cevap ver ki, hizmet ile otur, hürmet ve izzet ile söyle dedi. Sual etseler ki; pir kulağına ne dedi? Cevap ver ki, şeriatta kail ol ve tarikatta haberdar ol ve marifette agâh ve hakikatte payimal ol dedi. Sual etseler ki; hakikat nadir? Cevap verki; hakikat Hak taalanındır. Sual etseler ki; kapısı kaçtır? Cevap ver ki: birdir. Bir nesne ile bağlanır bir nesne ile açılır. Yani, müsahipsizlik ile bağlanır, müsahiplilikle açılır. Hakikat Hak taala üzerinedir. Her kim hakikat menziline yeti, Hakk´a yetmiş gibidir. Hakikate yetmiyen Hakk´a yetmez.marifet, hakikatten hasıl olur.

Sual etseler ki;
marifet kaç kapıdır? Cevap ver ki: Hak taalanın binbir adı vardır. Binbir kelamı vardır. Binbir köşesi vardır. Ve binbir kapısı vardır. Arifler ve Abidler, özünübilenler ameli sebebiyle ol kapıyı açarlar. Cennetin sekiz kapısını açarlar. Yüzlerine tamunun yedi kapısı bağlana, inşallah-u taala. Ve dahi halifelere ve pirlere ve bilmiyenlere öğreteler. Yoksa isimleri ismi müsamması değildir. Yedikleri haramdır. Taliplerin vebali boyunlarında kala.


Eğer, halife öz adın ve zakirler özadın bilmeseler, özadları kendilerine azim ola. Tamunun yedi kapısı bunların yüzüme açıla. Ve cennetin sekiz kapısı yüzlerine örtüle.
Şeytan aleyhüllane gibi olalar.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...