Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insanların, din tercih hakkı var mıdır?Insanların, din tercih hakkı var mıdır?
Gönülde, manevi inanç boşluğunu yaşamak… 

Herhangi bir inancın mensubu olmasına rağmen, gönlündeki manevi inanç boşluğunu Alevi inanç felsefesi ile doldurulacağına, Ehli Beyt sevgi ve muhabbeti ile manevi huzura ulaşabileceğine inanmasına rağmen ailenin verdiği baskı, sindirme, tehdit sonucu arzu ettiği manevi huzura kavuşamadığı gibi manevi boşluğun ezikliğini yaşamaya mahküm edilmektedir. 

Oysaki Din aile, kabile, kurumlarla vs. alakalı olmadığı gibi Allah ile kul arasında; Vijdan, inanma ve iman getirme olayıdır. Burada ki sorun birilerinin dini veya inancı, kendi tekelinde görme ve algılanmasından kaynaklanmaktadır.  

Maddi değerlerin, satın alınıp yerine konulması mümkündür ancak bu durum, manevi boyutta mümkün değildir. 

Din özgürlüğü olduğuna göre insanların, kendi dinini seçme ve ibadet etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla kişinin vereceği karar konusunda fikir belirtmek, fikir alış verişinde bulunmak elbetteki mümkündür ancak vereceği karara saygı duymak gerekir. Çünkü dini veya inancı, müdahale edenler değil kişinin kendisi yaşacağına göre doğru veya yanlış olup olmadığına da kendisi karar vermelidir. 

Ancak bu noktada önemli bir hususta, dikkatli olunması gerekiyor. Bu önemli husus, verilen ikrardır. Eğer ikrar vermiş olan bir kişi inancını değiştirmek istıyor ise o zaman, ikrar verdiği pirine gitmelidır. Konu hakkında Pirini, bilgilendirip aydınlatması gerekir. Pirin huzurunda, ikrarını geri vermeli ve alınan rızalık ile, tercih ettiği inancı yaşıyabilir.  

Hakk’ın kelamında, din veya inanç konusunda zorlama olmadığı gibi din ve vijdan özgürlüğü vardır. Dolayısıyla insanların, kendi ırkını seçme hakkı yoktur ancak inanç, tercih ve yaşama hakkı vardır.  

Insan Hakları Evrensel Beyannamesi…
Madde 18
Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir. 

Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi…
Madde 9

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü.
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama öz-gürlüğünü de içerir. 

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkaları-nın hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlama-lara tabi tutulabilir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...